Conferència "El desenvolupament del llenguatge en infants sords amb implant coclear"