Suara i l'atenció centrada en la persona

Maite SagristàMARIA DÍAZ. Directora Àrea Barcelonès de Suara Cooperativa

L’experiència de Suara en la gestió de Serveis d’Atenció a Domicili (SAD) i d’altres serveis d’atenció a les persones, hem desenvolupat un model de gestió basat en dos eixos vertebradors: el client o contractant del servei i la persona que percep la prestació.

El model dels serveis gestionats per Suara està marcat pels mateixos valors que defineixen la gestió del nostre projecte cooperatiu: participació, proximitat, eficiència, creativitat i innovació, aplicació de noves tecnologies en la gestió i en l’atenció a les persones, ús racional dels recursos, i el treball en xarxa en el territori.

En el model d’atenció centrada en la persona ens basem en la interacció de la persona en la definició i execució dels objectius; té les seves arrels en l’atenció a persones en situació de fragilitat, independentment de la seva edat.

Aquest model no només és aplicable al serveis socials, sinó també a l’àmbit sanitari. Tots dos sectors constaten que aquest model, especialment les persones en situació de dependència i/o envelliment, és beneficiós tant per a elles com pel propi sistema.

Des de l’àmbit sanitari i des de l’àmbit de serveis socials es busca l’objectiu comú de facilitar que les persones ateses romanguin a casa el màxim temps possible, integrades al seu entorn, amb el suport dels programes i serveis que requereixin a tots els nivells (salut, educació, ambient, transport, participació social, cultura, oci…).

Així doncs, cal mantenir el repte permanent de garantir i assolir quotes màximes de coordinació entre tots els serveis, nivells i sistemes. Només així es podrà oferir un servei de qualitat i d’atenció integral centrada en les necessitats reals de la persona atesa.

Sens dubte, el SAD esdevé un nucli central per realitzar aquesta coordinació que prioritza l’atenció en l’entorn habitual, a diferència d’entorns residencials o d’altres serveis.

A efectes del marc d’actuació professional, el model es tradueix en un respecte profund pel sistema de valors i creences de les persones, mantenint el propi estil de vida, posant-los a l’abast allò que els provoca benestar i facilitant la realització d’activitats que els beneficiïn emocional, física i psíquicament.

Evidentment això implica una tasca prèvia de coneixement de la biografia de la persona i de les seves percepcions subjectives, que es defineixen en la visita prèvia al domicili i en les posteriors, amb processos d’acompanyament per part dels professionals del servei.

Els criteris, han d’estar impregnats dels valors ètics (relacionats amb una correcta praxi professional) en tot el procés de l’actuació professional, constituint la metodologia que ha de fer possible l’aplicació d’aquests principis.