Guia per acompanyar les persones malaltes de càncer

La nostra condició humana està oberta al canvi constant: la vida passa per diferents fases, les persones emmalaltim, i canvien les nostres expectatives. La malaltia apareix com un fet sobrevingut que, de sobte, afecta la persona des de nivells molt diferents: físicament, emocionalment, psíquicament, socialment i espiritualment.

A Suara Cooperativa ens trobem companyes i companys a qui han diagnosticat càncer i sempre hi ha un abans, un durant i un després d’un càncer. La malaltia és una experiència intransferible que ens canvia personalment i modifica les relacions socials, familiars i íntimes.

En una empresa ètica, amb valors i socialment responsable com Suara, ens esforcem per garantir el benestar de totes les persones amb qui ens relacionem. Amb aquesta guia unifiquem els criteris per acompanyar les persones de Suara en un procés de malaltia greu i complicat com és el càncer.

Vídeo

Redacció: Suara Cooperativa
Edició 2019La Confederació
Aquest document està subjecte a una llicència d’ús Creative Commons. Sou lliures de compartir el material en qualsevol mitjà i format, garantint-ne el reconeixement de l’autoria de manera apropiada, proporcionar un enllaç a la llicència i indicar si heu fet algun canvi. No podeu utilitzar el material per a finalitats comercials i si remescleu, transformeu o creeu a partir del material, no podeu difondre el material modificat.